Vi drivs av våra värderingar

Vi brinner för att göra skillnad för samhället och den enskilda människan. Vi vill göra det genom att bidra till ett långsiktigt hållbart byggande med stor lyhördhet inför samhällets utmaningar
  • Om Oss
  • Kvalitet
  • Miljö

Vår Vision

Vår vision är att vara vår målgrupps förstahandsval och att vara en eftertraktad aktör som dynamiska kommuner vill samarbeta med.

Vår Affärsidé

Vår affärsidé är att kunna erbjuda så mycket funktion (värde) som möjligt till en för målgruppen och marknaden attraktiv kostnad. Vi gör detta genom att upprepa ett väl inarbetat koncept, genom att ha en effektiv organisation och stor flexibilitet.

I dagsläget består vår huvudsakliga verksamhet av att köpa mark för produktion och försäljning av två- eller trevåningsradhus i bostadsrättsform för förstagångsköpare (familjebildare). Vi har för avsikt att även producera och sälja lägenheter i flerfamiljshus till unga vuxna.

Vår Historia

Bolaget grundades 2010 av Henrik Ekeblad. Grundtanken var att med sin erfarenhet från fastighets- och finansbranschen skapa projekt som gör det möjligt för förstagångsköpare att etablera sig på bostadsmarknaden. För många unga vuxna är det svårigheten att skaffa ett tryggt boende som hindrar framtidsplaner och familjeliv. Bolaget har sedan starten jobbat fokuserat för möta målgruppens behov och förmåga efter devisen ”Varmt hjärta, Skarp hjärna och Snabba fötter”.

Vi är ett partnerägt bolag sedan 2016. Det innebär att vi har en platt organisation med högt i tak och snabba beslutsvägar.

Kvalitetstänkandet och viljan till ständiga förbättringar genomsyrar allt i vår verksamhet och är en naturlig del av vår vardag. Detta bidrar till att skapa lönsamhet både för våra kunder och oss själva. Vi levererar felfria produkter genom att i varje projekt skapa rätt förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende för varandras kunnande och åsikter. Vi har en tydlig arbetsprocess där vi upprepar samma moment i varje projekt. Processen följs upp och säkerställs genom checklistor och veckovis uppföljningsmöten. På projektmötena lyfts både bra och mindre bra händelser som skett i projekten för att kunna sprida erfarenheterna till övriga projekt.

Som stöd till processen har vi ett webbaserat verksamhetssystem bestående av rutiner och mallar. För varje projekt startas ett webbaserat projektrum med en utarbetad mappstruktur, där alla kommer åt den senaste versionen. Genom att upprepa samma process i varje projekt kan vi ständigt förbättra den och på så sätt bli mer effektiva och värdeskapande för varje projekt. Detta innebär i sin tur att vi minskar kostnader för till exempel fel, omarbete och väntan.

I varje projekt är minst två projektledare involverade för att säkra upp vid eventuella bortfall. Projektchefen ansvarar för att all personal innehar rätt kompetens. På veckomötena finns en stående punkt om kompetensutveckling och utbildning för att säkerställa att alla är uppdaterade om lagar och krav.

I projekten driver vi ett nära samarbete med leverantörer och entreprenörer där vi tar till vara på deras kompetenser. Vi har en standardiserad byggprocess där alla våra hus utgår från ett typhus. De kan sedan varieras i utförande med olika våningsantal, fasadmaterial och färgsättning beroende på områdets förutsättningar. Vi har kontinuerliga möten med vår stomleverantör där förbättringsåtgärder diskuteras, ända ner på skruvnivå, på så sätt är typhuset under ständig utveckling. Genom att använda ett typhus kan vi hålla nere kostnaderna samtidigt som vi säkrar en hög kvalité i utförandet. Stommarna tillverkas i fabrik vilket minskar risken för bristande kvalité och fuktskador.

Med människan i fokus

Vi vet att de områden vi bygger är  en plats där många barn kommer växa upp och en plats där många människor lever sitt vardagsliv. Det är viktigt för oss att bidra till levande kvarter och bra uppväxtmiljöer som präglas av social samvaro och trygghet. Därför planeras kvarteren för gemenskap och mötesplatser som på ett naturligt sätt skapar samhörighet.

Med smarta, kostnadseffektiva hem i bostadsrättsform vill vi bidra till en ökad mångfald på bostadsmarknaden. Det är ett boende som gör att fler får möjlighet att välja en nybyggd bostad – ett fint och modernt hem som medverkar till en förutsägbar privatekonomi och kräver minimalt med skötsel. Något som för många av oss är en förutsättning för att få ihop vardagslivet.

Med omsorg om miljön

Våra hus är energisnåla och energibehovet är ofta är avsevärt lägre än lagkravet. För att minimera värmebehovet förläggs husen i så fördelaktiga väderstreck som möjligt.

Trä är en viktig beståndsdel i våra hus. Ibland väljer vi andra fasadmaterial för att anpassa oss till de miljöer vi bygger i men den bärande konstruktionen är alltid trä i huvudsak. Det är ett kostnadseffektivt och förnybart material. Trä är dessutom det byggmaterial som bidrar minst till utsläpp av koldioxid.

Vi bygger samma hus många gånger. Vi har lärt oss hur vi kan optimera våra byggen, hur vi kan minimera spill och transporter och hur vi kan korta våra byggtider.

Med ekonomin som förutsättning

Att köpa sin första bostad är ett stort beslut och en av de största affärer man gör i sitt liv. Ereim vill skapa så mycket trygghet det går i denna affär. Försäljningen sker genom erfarna mäklare, utan budgivning. Vi lägger stor vikt vid att föreningen ska ha en långsiktig  sund ekonomi.

Med hjälp av stark kostnadskontroll,  en slimmad organisation och upprepning håller vi ett pris som är attraktivt utan att för den sakens skull tumma på kvalitet. Det gör att också att det sällan dyker upp några överraskningar.

Vi är en pålitlig partner som mer än en gång har haft framgång där andra tidigare misslyckats.

Genom att verka i många olika kommuner hoppas vi dessutom kunna bidra till att stärka en positiv utveckling även en bit utanför storstadsregionerna.